Sharkaushchyna, zavulak Čapajeva, 10

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, zavulak Čapajeva, 10
GPS Coordinates: 55.36022, 27.46779