Sharkaushchyna, zavulak Budaŭnikoŭ, 4

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, zavulak Budaŭnikoŭ, 4
GPS Coordinates: 55.37187, 27.47486