Sharkaushchyna, zavulak Budaŭnikoŭ, 6

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, zavulak Budaŭnikoŭ, 6
GPS Coordinates: 55.37160, 27.47475