Sharkaushchyna, zavulak Paŭlika Marozova, 6

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, zavulak Paŭlika Marozova, 6
GPS Coordinates: 55.36007, 27.47348