Sharkaushchyna, zavulak Budaŭnikoŭ, 8

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, zavulak Budaŭnikoŭ, 8
GPS Coordinates: 55.37137, 27.47460