Sharkaushchyna, zavulak Čapajeva, 8

Full Address: Belarus, Vitsebsk Region, Sharkawshchyna District, Sharkaushchyna, zavulak Čapajeva, 8
GPS Coordinates: 55.36051, 27.46781